Har du innspill til ny helseanalyseplattform?

Har du innspill til ny helseanalyseplattform?

Forskningsrådet samarbeider med Direktoratet for e-helse om å etablere en helseanalyseplattform med tilhørende fellestjenester. i den anledning ber de om innspill til den foreløpige rapporten som er utarbeidet.

Fristen for å komme med innspill er satt til 14. januar, så dersom du ønsker å si din mening er det viktig å synge ut nå.

Her kan du lese underveisrapporten

og dine innspill sender du før 14. januar til helsedataprogrammet@ehelse.no

Rapporten er et arbeidsdokument som beskriver konseptvalgutredningen så langt og anbefalt nedvalg, det vil si hvilke fire konsepter programmet anbefaler at utredes nærmere og bearbeides i en samfunnsøkonomisk analyse.

Underveisrapporten viser de foreløpige resultatene av utredningen og gir et øyeblikksbilde av nåsituasjonen og hva som har utløst behovet for å endre dagens situasjon. I rapporten oppsummeres funnene fra behovsanalysen og mulighetsstudiet, og nullalternativet og fire alternative konsepter for Helseanalyseplattformen beskrives nærmere.

Gjennom konseptvalgutredningen er det identifisert en rekke konseptuelle alternativer som vil løse behovet for enklere og sikrere tilgang til helsedata. 13 konsepter for Helseanalyseplattformen har blitt utarbeidet og vurdert mot politiske, faglige og funksjonelle krav som alternativene må tilfredsstille for å dekke brukernes behov.

Syv av disse tilfredsstiller de absolutte kravene til løsningen og har vært gjenstand for en grundigere detaljering og evaluering. For å utrede distinkt forskjellige alternativer er det foreslått en utsiling til fire konsepter.

I det videre arbeidet vil gjennomføringsstrategi, organisatoriske forhold og konsekvenser for personvernet utredes nærmere for de fire konseptene. Konseptene skal også kostnadsestimeres og bearbeides i en samfunnsøkonomisk analyse for å få et beslutningsgrunnlag for å prioritere og anbefale konsept for Helseanalyseplattformen. Parallelt med dette gjennomføres en juridisk utredning for å kartlegge nødvendige regelverksendringer for å etablere plattformen. Anbefalingen av konsept for Helseanalyseplattformen vil etter planen foreligge i april 2018.

Arkiv