Rogaland legeforening oppretter Primærmedisinsk Forskningsfond

14. juni 2017

Rogaland legeforening oppretter Primærmedisinsk Forskningsfond

Rogaland legeforening vedtok på sitt årsmøte 9.juni 2017 å opprette Primærmedisinsk forskningsfond. Fondet kapitaliseres med kr 1.mill og vil tilføres ytterligere midler fra foreningens overskudd de kommende årene.

Fondet har som formål å bidra til videreutvikling og vedlikehold av et allmennmedisinsk og samfunnsmedisinsk forskningsmiljø i Rogaland Det er miljøer under oppbygging både i sør- (Allforsk) og nordfylket (Primforsk).

Fondet representerer en viktig finansieringskilde for oppbyggingen av et sterkt og viktig forskningsmiljø med utgangspunkt i primærhelsetjenesten og i grenseflaten mot spesialisthelsetjenesten. I samarbeid med kommuner, spesialisthelsetjenesten og Universitet i Stavanger vil man sikre nærhet mellom praksisfeltet og forskningen.

Et sterkt primærmedisinsk forskningsmiljø vil bli en viktig faktor for å kunne møte utfordringer kommunehelsetjenesten står overfor med økende antall eldre og stadig fokus på oppgaveoverføring til primærhelsetjenesten. Vi trenger mer kunnskap om den kommunale helsetjenesten og hva som virker og ikke. 

Et styrket allmenn- og samfunnsmedisinsk forskningsmiljø vil også være en nøkkelfaktor for å stå rustet med lærekrefter til et medisinsk masterstudium som forutsettes å få et mye sterkere fokus på primærmedisin enn de tradisjonelle lærestedene. 

Et sterkt og velorganisert forskningsmiljø vil bli en viktig støttespiller for miljøer som ønsker å videreutvikle dagens tjenester. Det vil bidra til retning og fokus slik at innovasjonsutviklingen forankres i dokumentert behov og effekt.

En samlet legestand i Rogaland har med dette sendt et tydelig signal til våre politikere om at det er på tide å satse på primærmedisinsk forskning. Vi oppfordrer næringslivet og kommunene om å gå sammen og bidra til i denne strategiske satsingen.

Kontaktinformasjon 

Legger ved kontaktinformasjon til de aktuelle involverte aktører.

Leder Rogaland legeforening:

Jan Robert Johannessen         johannessen@hinnatrekanten.no     

Mob: 92852913

 

Spesialist i allmennmedisin

Fastlege

Praksiskonsulent ved Helse Stavanger

 

Allmennlegeforeningen Rogaland

Ole Arild Osmundnes                         ole.osmundnes@lyse.net                  

Mob: 41202356

 

Spesialist i allmennmedisin

Fastlege Lura legesenter

 

Styret Primærmedisinsk Fond

Olav Thorsen                                      olav.thorsen@sus.no                        

Mob: 91316476

 

PhD og Spesialist i allmennmedisin

Seniorforsker ved Stavanger Universitetssjukehus

1. amanuensis ved Universitetet i Stavanger

 

Allforsk

Svein Reidar Kjosavik                          svein.reidar.kjosavik@sus.no            

Mob: 90414252

 

Spesialist i allmennmedisin

Samhandlingslege og Postdoktor Stavanger Universitetssjukehus  Førsteamanuensis II, Universitetet i Stavanger  

 

Primforsk                   

Dag Helge Rønnevik                           dag-helge.roennevik@helse-fonna.no

Mob: 95401616

 

Lege under spesialisering i samfunnsmedisin

Phd-stipendiat NTNU

Leder PKO Helse Fonna

 

           

 

Ta gjerne kontakt med oss om det er behov for ytterligere informasjon.

Arkiv