Tilskudd til implementering av velferdsteknologi 2017-2020

13. feb. 2017

Tilskudd til implementering av velferdsteknologi 2017-2020

Søknadsfrist er 6. april. Nasjonalt program for velferdsteknologi går over i en innføringsfase for trygghets- og mestringsteknologi og inviterer derfor flere kommuner med.

Siden 2013 har en rekke kommuner i regi av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet prøvd ut trygghets- og mestringsteknologi og jobbet med omstilling av helse- og omsorgstjenestene.

De har bidratt til utvikling av verktøy og metoder som nye kommuner kan dra nytte av slik at implementeringsarbeidet blir lettere.

Nasjonalt program for velferdsteknologi ønsker å stimulere til kommunesamarbeid og aktive regionale nettverk.

De oppfordrer derfor enkeltkommuner som ønsker å bidra i dette arbeidet, å etablere samarbeid med andre kommuner om implementering av velferdsteknologi i forkant av søknad på denne utlysningen.

Det nasjonale programmet er kjent med at det allerede er etablert ulike samarbeidskonstellasjoner mellom kommuner i og på tvers av fylkesgrenser, noe det vil være en styrke å bygge videre på.

Formelle krav til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Budsjettene må gjenspeile hvordan tilskuddsmidlene er tenkt brukt og fordelt mellom de ulike samarbeidende kommunene. Det må foreligge samarbeidsavtaler mellom kommunene på søknadstidspunktet.

Søknaden må være forankret på rådmannsnivå i alle kommunene som deltar i søknaden og velferdsteknologi må være et satsningsområde.

Samarbeidsprosjekter som tas opp i programmet må baseres på en eller flere av de anbefalte teknologiområdene fra Velferdsteknologiprogrammet.

Dette er:

  • ·  Varslings- og lokaliseringsløsninger 

  • ·  Elektronisk medisineringsstøtte 

  • ·  Elektroniske dørlåser 

  • ·  Digitalt tilsyn (utvidet trygghetsalarm med sensorer som også kan inkludere kamera) 

  • ·  Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem 

  • ·  Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester

Se mer på Helsedirektoratets nettside om velferdsteknologi.

Kommuner som har deltatt i denne utprøvingen så langt i programmets tid, vil stå til rådighet som
ressurskommuner for de nye prosjektene som tas opp i programmet for regional spredning 2017-2020.

De vil
bidra med erfaringer fra egne prosjekter samt veilede i metoder og verktøy i forbindelse med nødvendig
endringsarbeid. Ressurskommuner er ikke forhindret fra å være søkerkommune på vegne av sin «region»
dersom dette faller naturlig. 

Kontaktpersoner for tilskuddsordningen er Elisabeth Djønne (Helsedirektoratet) epost: elisabeth.djonne@helsedir.no, tlf: 957 78 408 og Kristin Standal (KS) epost: kristin.standal@ks.no, tlf: 481 20 848 

Tilskuddsregelverket og kriterier for utvelgelse av spredningskommuner
Det er øremerket midler til dette arbeidet gjennom Helsedirektoratets program Omsorg 2020.

Du kan søke og se regelverket for tildelingen av midlene her.

Foto: Siv Sivertsen, Minredaksjon.no

Arkiv