Nå kan du søke - 90 millioner til innovasjon

14. des. 2016

Nå kan du søke - 90 millioner til innovasjon

Innovasjon Norge og Forskningsrådet lyser ut til sammen 90 millioner kroner til innovasjonsprosjekter under finansieringsmekanismen Visjon 2030. Midlene skal bidra til fattigdomsreduksjon innen helse og utdanning.

Formålet er å fremme videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger innen utdanning og helse. Næringslivsaktører, sivilt samfunn og akademia er aktuelle søkere. Søknadsfrist er 2 februar 2017.

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Norad samarbeider om forvaltningen av finansieringsmekanismen. 

Innovasjon Norges første utlysning for perioden 2016–2017 omfatter inntil 20 millioner kroner. Forskningsrådets to utlysninger omfatter inntil 55 millioner kroner til innovasjonsprosjekter og 15 millioner kroner til følgeforskning knyttet til hele Visjon 2030-finansieringsmekanismen.

Visjon 2030-hovedutlysningen har følgende mål og føringer for innovasjonsprosjektene:

Økt innrullering/reduksjon i frafall/økt læringsutbytte i barneskole, ungdomsskole og/el videregående skole. Innsatser rettet mot jenter i marginaliserte områder eller fra marginaliserte grupper prioriteres.

Økt jobbskaping og livslang læring gjennom digital tilgang. Målet er delt inn i følgende delmål;

  • a. Bedre tilgang til internett for skoler, helseklinikker og individuelle husholdninger i marginaliserte områder. Dette kan også omfatte innsatser rettet mot energitilgang, så lenge de også sikrer tilgang til internett.
  • b. Ungdom og kvinner tilegner seg jobbrelevante ferdigheter, med vekt på digitale ferdigheter og entreprenørskap
  • Forbedring av kvinners, barns og spesielt ungdoms helse. Det skal gis prioritet til prosjekter som omfatter:
  • a. Tilpasning og introduksjon, opplæring og bruk av medisinsk utstyr og løsninger
  • b. Tilpasning og bruk av digitale verktøy og digital opplæring
  • c. Forbedring i barns næringsinntak og utvikling
  • d. Gjennomføring i kontekster rammet av krise og konflikt

For nærmere opplysninger om Innovasjon Norges kommende utlysning, ta kontakt med:

Håkon Nyhus, Hakon.Nyhus@innovasjonnorge.no  +47 920 39 253

Gunn Wenche Andersgaard, guand@innovasjonnorge.no  +47 907 77 775

Følg med på Norads sider for samlet informasjon om Visjon 2030-finansieringsmekanismen og bakgrunnen for initiativet.

FOTO: Ken Opprann/Norad

Tekst: Innovasjon Norge

Arkiv