Flere innovative næringsmiljøer

24. mars 2015

Flere innovative næringsmiljøer

Bedrifter som samarbeider innoverer mer, er mer produktive og har større konkurransekraft.

Det kommer frem i årsrapporten til Innovasjon Norge.

Majoriteten av norske bedrifter er små. Skal norsk næringsliv levere på de globale utfordringene innen miljø og samfunn, må de beste bedriftene og næringsmiljøene jobbe sammen. Derfor jobber Innovasjon Norge med å styrke samarbeidet mellom bedrifter og kunnskapsmiljøer gjennom våre klynge- og nettverksprogrammer.

Et eksempel er klyngeprosjektet Norwegian Smart Care Cluster.

Arena for velferdsteknologi

Norwegian Smart Care Cluster i Rogaland har som mål å utvikle velferdsteknologiske løsninger for fremtiden. Med velferdsteknologi menes brukerrettet teknologi som skal støtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet, og muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet. Klyngesamarbeidet har som mål å stimulere til etablering av et felles demonstrasjons- og læringssenter sammen med FoU-miljøene, kommunene og sykehuset i regionen. 39 bedrifter deltar i klyngen, som i juni 2014 fikk tildelt ARENA-status.

Nytt helhetlig klyngeprogram

Klyngeprogrammet støtter langsiktige samarbeidsprosesser som fremmer innovasjon og konkurransekraft i næringlivslivet. I 2014 etablerte vi et nytt helhetlig klyngeprogram: Norwegian Innovation Clusters. Det består av tre nivåer og tilbyr skreddersydd støtte til klynger i ulike faser: Arena, Norwegian Centres of expertice (NCE) og Global centres of expertice (GCE). Programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet.

Stor etterspørsel

Utlysningen i 2014 resulterte i 33 søknader fra ulike næringsmiljøer. Åtte klyngeprosjekter, inkludert de to første GCE-prosjektene (Global Centres of Expertise) fikk finansiering. Responsen på utlysningen var svært god og tyder på at programmet treffer et behov.

Bedriftsnettverk

Bedriftsnettverk støtter samarbeid med et konkret kommersielt formål. 16 Bedriftsnettverk startet opp i 2014. Det var ved utgangen av 2014 i alt 40 bedriftsnettverkprosjekter.

Arkiv