Fra KOLS-koffert til Helse@Hjemme

20. feb. 2015

Fra KOLS-koffert til Helse@Hjemme

Helse@Hjemme er et innovasjonsprosjekt i Helse Stavanger HF. Målet er å utvikle en ny teknologisk plattform for oppfølging av pasienter med kroniske lidinger i hjemmet etter utskriving fra sykehus.

Arbeidet bygger på erfaringene fra det tidligere KOLS-koffertprosjektet i Helse Stavanger. Prosjektet skal føre til økt livskvalitet for pasientene, færre innleggelser i sykehus og færre liggedøgn per sykehusopphold.

Prosjektet har utvikla og tatt i bruk en teknisk plattform som kan brukes for innhenting av sensordata, videokommunikasjon og utveksling av data mellom aktører i pasientforløpet, både i primær- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg gjør plattformen det mulig å integrere data mot både sykehusene og kommunene sine system for elektronisk pasientjournal (EPJ).

Plattformen er svært lett å bruke på tvers av tjenestenivå og for oppfølging av andre pasientgrupper. Dette gjør det mulig å tilby pasientene bedre tilpassede tjenester og behandlingstilbud.

Nettbrett og skybaserte løsninger

Den tekniske løsningen består i dag av en portalløysing som kjøres som skybasert tjeneste i "Microsoft Azure". Her blir også data lagret. Pasienten har i sitt hjem Windows nettbrett og "pulsoksymeter" (apparat som hele tiden beregner oksygenmetninga i små blodkar (arterier) like under hudoverflaten, samtidig som det måler pulsfrekvensen).

Data blir overført trådløst frs pulsoksymeter og pasienten kommuniserer over video med sykepleiere på Stavanger universitetssjukehus via direkte kommunikasjon på web (WebRTC).

Fakta om innovasjonsprosjektet

Helse@Hjemme er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Stavanger HF, Imatis AS, Helse Vest IKT og SINTEF. Det er aktuelt å nytte videre utvikling i prosjektet som utgangspunkt for SINTEF sin konsernsatsing innenfor velferdsteknologi. Fra januar 2015 vil også Stavanger kommune gå inn som samarbeidspartner.

Prosjektet er organisert som et felles FOU-prosjekt mellom Helse Stavanger HF og Imatis AS, og er finansiert med innovasjonsmidler fra Helse Vest RHF og egne midler fra Helse Stavanger HF.

Arkiv