Etterlyser gode løsninger

25. feb. 2015

Etterlyser gode løsninger

Helsedirektoratet ønsker å utarbeide en oversikt over mulige leverandører til et nytt nasjonalt utprøvningsprosjekt rettet mot personer med kroniske sykdommer.

Dette kan inkludere både somatiske sykdommer og psykiske helseutfordringer. Det nye nasjonale utprøvingsprosjektet skal omfatte 400-500 brukere, og vil samkjøres med utprøvingsmålene i m-helseprosjektet «Be Healthy Be Mobile Norway».

Formål

Formålet med utprøvingsprosjektet er å få mer kunnskap om effekter med avstandsbehandling/?oppfølging av personer med kroniske og ikke-smittsomme sykdommer ved hjelp av velferdsteknologiske løsninger av forskjellig slag. Vi ønsker å komme i kontakt med leverandører som:

A) Tilbyr produkter som kan benyttes i forebygging, behandling og avstandsoppfølging av personer med kroniske og ikke-smittsomme sykdommer. Vi er på jakt etter leverandører som tilbyr pakkeløsning for helhetlig behandling og oppfølging der målinger mv. overføres til mobil/nettbrett med app/løsning for videre formidling til mottaker utenfor personens hjem (f.eks. fastlege, legevakt, sykehus, hjemmesykepleien, annen oppfølgingstjeneste mv.)

B) Tilbyr medisinsk oppfølgingstjeneste rettet mot personer med kroniske og ikke-smittsomme sykdommer. Dette er call center som tar i mot signaler/resultater fra pasientens egenmålinger, vurderer disse og gir behandling/oppfølging via lyd/bilde kommunikasjon med pasienten.

C) Tilbyr enkeltstående produkter som kan hjelpe personer med kroniske og ikke-smittsomme sykdommer å mestre egen helse bedre. Produktet må kunne sende signaler/kobles til mobil/nettbrett.

Helsedirektoratet har behov for å utarbeide en oversikt som kan være til hjelp i den videre planleggingen og gjennomføringen av nasjonalt utprøvingsprosjekt rettet mot personer med kroniske sykdommer for avstandsoppfølging ved hjelp av velferdsteknologiske løsninger.Vi har som mål å publisere oversikten, slik at kommuner og andre som ønsker en leverandøroversikt gis enkelt tilgang til dette.

Interessert?

De bedrifter som har produkter innenfor ovenstående punkter, anmodes å sende kontaktopplysninger med kort informasjon om de løsninger som tilbys tilvelferdsteknologi@helsedir.no. Tilsvarende oppfordring har tidligere kommet i regi av m-helseprosjektet «Be Healthy Be Mobile Norway», da med henvisning til e-postadressenpost@behealthybemobile.no. De som har sendt informasjon til Helsedirektoratet i den sammenhengen behøver ikke å gjøre det på nytt.

Det er mulig å sende informasjon frem til og med 10. mars 2015.

PS! Har du fått med deg siste nytt? Se Youtube-video her!

Arkiv