RECIN: Regional utfordringer og muligheter – innovasjon og verdiskaping i bedriftsnettverk

RECIN: Regional utfordringer og muligheter – innovasjon og verdiskaping i bedriftsnettverk

Prosjektet skal se på om deltakelse i klynger bidrar til kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping i bedrifter.

RECIN-prosjektet er finansiert via Forskningsrådets VRI-program som et av seks forskerprosjekter. Prosjektet har i tillegg regional finansiering fra Møre & Romsdal, Sogn & Fjordane, Rogaland og Østfold fylkeskommuner. Samarbeidspartnere er Østfoldforskning (prosjektansvarlig), Møreforsking, Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Handelshøyskolen BI Stavanger, Polytec, Høgskolen i Østfold og Handelshøyskolen BI Oslo. Prosjektoppstart var høsten 2014 og planlagt sluttdato er desember 2016.

Prosjektet har som mål å bidra med kunnskap om hvordan bedriftene kan bruke bedriftsnettverk og klyngetiltak i egen utvikling og innovasjonsarbeid

I tillegg har prosjektet mål om å bidra med kunnskap om hvordan det offentlige og virkemiddelapparatet kan stimulere til nyskaping og innovasjon gjennom sine klyngeutviklingsprogram.

I Rogaland tar prosjektet for seg følgende case: Måltidets Hus og den matindustrielle verdikjeden, Norwegian Smart Care Cluster og velferdsteknologiklyngen, NCE Maritime Cleantec og den maritime klyngen i nordfylket. Den regionale delen av prosjektet ledes av BI Stavanger og gjennomføres sammen med Polytek.

Pågående
Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo