Maten er ikke gitt før den er spist

Maten er ikke gitt før den er spist

Kompetanseplattformen skal utvikle Norges mest effektive og relevante måltidsløsninger for den voksende eldre befolkningen.

Eldre mennesker på sykehus og institusjoner lider ofte av underernæring (Christensen, 2012, Food-Standard-Agency, 2007, Helsedirektoratet, 2012, Helsedirektoratet, 2009). Undersøkelser viser og at eldre hjemmeboende ofte er underernærte, eller i ernæringsmessig risiko. En underernæringstilstand er vanskelig å reversere. Forebygging og tidlig innsats på området kan gi bedre livskvalitet, færre unødvendige ernæringsrelaterte helseplager ved opphold i sykehjem eller sykehus, og ressursbesparelser for samfunnet.

Målgrupper:

1. Sluttbruker/ gjest.

2. Helse- pleie- og kjøkkenpersonell.

3. Måltidsleverandørene: Matindustri, storkjøkken og institusjonskjøkken.

Visjon: Kompetanseplattformen skal utvikle Norges mest effektive og relevante måltidsløsninger for den voksende eldre befolkningen.

Prosjektmål: Opprettholde og videreutvikle kompetanseplattformen "Maten er ikke gitt før den er spist" til et selvfinansierende nettverk for tverrfaglig arbeid for å forebygge feil- og underernæring. Utvikle forretningsmodeller som regulerer nyttiggjøring og salg av kunnskapsressurser og produkter fra kompetanseplattformen.

Hovedmålsettingen med prosjektet er å etablere en tverrfaglig kunnskapsplattform for mat og måltidsløsninger for eldre i og utenfor institusjon. Med utgangspunkt i denne plattformen søkes det om flere hovedprosjekt for å styrke kunnskapen om brukerens behov og mulig løsninger for å innfri disse.  Følgende tema vil være sentrale i arbeidet for konkretisering av hovedprosjekter:

  • Brukernes og pårørendes behov knyttet til mat og måltidet.  Dette omfatter så vel de ernæringsmessige som sosiale behov.  I tillegg omfatter dette behov for opplevelse av sensoriske dimensjoner som smak, lukt, tekstur etc.
  • Utvikling av tverrfaglig kompetanse.  Det er et klart behov for å styrke kompetansen som ligger mellom de profesjoner som er involvert i mat og måltidstilbudet.  Dette omfatter pleiere, ernæringsfysiologer, medisiner og matfaglig kompetanse.  Kompetansebehovet strekker seg fra videregående skole til Universitetsutdanning.
  • Målrettet utvikling av mat og måltidsløsninger.  Dette omfatter utvikling av tilpassede produkter/retter til brukere med ulike behov.  Temaet omfatter verdikjeden fra råvare til ferdig produkt og inkluderer områder som logistikk, lagring, emballering, tilbereding og servering etc.

Bakgrunn

Antall eldre i landet, i henhold til WHOs definisjon de over 65 år, øker betraktelig i årene som kommer. Ifølge SSB's prognoser vil befolkningsøkningen fram til 2030 først og fremst være knyttet til aldersgruppene over 51 år og den største økningen vil skje i aldersgruppen over 91 år. Rogaland og Stavangerområdet vil få den største veksten. Statistisk sett regner en med at det i Norge i 2030 vil være over 1,2 millioner personer over 67 år. Den demografiske endringen i befolkningen vil øke presset på helsetjenestene. Økning av antall eldre som lever lengre vil føre til at flere vil måtte bo hjemme og få tilsyn der. Tilsynstrengende eldre som bor hjemme vil ha spesielle utfordringer knyttet til matinntaket, blant annet fordi de i større grad må anskaffe og tilberede mat selv.

For mer informasjon om prosjektet se her:

Pågående
Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo